Algemene Voorwaarden

juli 2016

Art. 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, gesloten tussen de firma Santas Koffie B.V., verder te noemen Santas Koffie, dan verkoper, van in het kader van de uitoefening van het door haar gevoerde bedrijf te verkopen handelsproducten, met een afnemer, verder te noemen koper, alsmede op alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten en tevens op alle door Santas Koffie gedane aanbiedingen. De inkoopvoorwaarden van koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en gelden niet, tenzij deze schriftelijk uitdrukkelijk door verkoper zijn aanvaard.

Art. 2 Aanbod en aanvaarding

2.1 Iedere aanbieding c.q. prijsopgave is vrijblijvend en dient als een geheel te worden beschouwd. Een overeenkomst van koop en verkoop wordt geacht tot stand gekomen te zijn op het moment waarop door koper mondeling en/of schriftelijk aan verkoper is kenbaar gemaakt dat koper de aangeboden diensten en/of artikelen zal afnemen, dan wel wanneer de order schriftelijk door koper is bevestigd, dan wel wanneer verkoper met de uitvoering van de order is begonnen.

2.2 De koper is verplicht de bestelde zaken en/of diensten te allen tijde af te nemen, terwijl bij weigering het risico en de kosten van retourvracht, voor opslag en/of andere noodzakelijke kosten voor rekening van de koper zijn. In het geval van een proefplaatsing van apparatuur behoudt verkoper zich het recht voor er van uit te gaan dat de verkoop na de overeengekomen proefperiodedaadwerkelijk doorgang zal vinden, tenzij koper duidelijk kan aantonen dat verkoper op enigerlei wijze, betrekking hebbende op het op proef geplaatste, in gebreke zou zijn gebleven, waarbij overmacht geen reden genoemd kan worden, en waarbij koper te allen tijde de bewijslast draagt. Onverminderd het in dit artikel hiervoor bepaalde is verkoper gerechtigd om alle gemaakte en nog te maken kosten, verband houdende met de proefplaatsing, onverwijld van koper te vorderen. Verkoper kan, nadat koper de zaken en/of diensten eenmaal heeft geweigerd, alvorens tot een tweede levering over te gaan, van koper verlangen dat de koopsom, met alle daarbij komende verschuldigde kosten, daaronder begrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden betaald. Indien de verkoper door omstandigheden, omschreven in dit artikel, tot een tweede levering overgaat, geschiedt het transport van de zaken voor rekening en risico van de koper en mag verkoper reiskosten, die in verband hiermee dienen te worden gemaakt, aan koper in rekening brengen.

2.3 Afbeeldingen, beschrijvingen, maten en gewichten, voorkomend in onze catalogi, prijscouranten en aanbiedingen geven slechts een algemene voorstelling van de door Santas Koffie gevoerde artikelen. Nimmer zijn deze bepalend voor de samenstelling en/of kwaliteit van de te leveren goederen. Aangegeven kwaliteit, gewichten en technische gegevens zijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk gegarandeerd.

Art. 3 Prijzen

Alle prijzen, hieronder begrepen in de aanbiedingen of prijsopgaven vermeld zijn, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken, berekend inclusief verpakking, exclusief BTW en zijn gesteld in euro’s.

Art. 4 Levering en risico

4.1 De opgegeven leveringstijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering moet verkoper schriftelijk in gebreke worden gesteld.

4.2 De aflevering geschiedt aan huis/bedrijf van de koper, van ma t/m vrijdag tussen 7:00 - 16:00, ontvanger dient tussen deze tijden aanwezig te zijn. De retours dienen klaar te staan zodat de chauffeur deze retour kan nemen. Bij geen aanwezigheid dient van te voren aangegeven te worden waar wel geleverd kan worden (buren, voorraadhok of een sleutel). Er zijn vaste leverdagen en bezorgtijden tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4.3 Zending goederen ter waarde van minimaal € 225,00 worden franco aan huis geleverd per afleveradres, tenzij uitdrukkelijk en/of schriftelijk anders is overeengekomen. Bij orders beneden € 225,00 exclusief B.T.W. komen de kosten van vervoer voor rekening van koper en worden daarenboven administratiekosten in rekening worden gebracht.

4.4 Op het moment van levering, rust op de koper een onderzoeksplicht, in die zin, dat door deze gecontroleerd dient te worden of de inhoud van de afleveringsbon of dergelijk document in overeenstemming is met de levering.

4.5 Als leveringstijdstip geldt het moment waarop de zaken worden uitgeladen/gelost (de feitelijke overdracht). Het risico van de zaken gaat dan over op de koper. Als leveringstijdstip van diensten geldt het moment waarop (een medewerker van) verkoper naar het adres van koper vertrekt om deze dienst(en) te verrichten.

4.6 Onvoorziene omstandigheden, die levering of tijdige levering van de zaken en/of diensten redelijkerwijs belemmeren, geven verkoper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de leveringstermijn naar omstandigheden te verlengen met een maximum van 6 maanden, onverminderd het recht op ontbinding als bovenbedoeld op een later tijdstip gedurende deze termijn. Koper heeft in geval van overmacht geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding.

4.7 Onder onvoorziene omstandigheden als bedoeld onder artikel 4.6 van deze voorwaarden worden onder andere begrepen: a. oorlog of oproer; b. niet (tijdige), dan wel niet deugdelijke ontvangst van onderdelen, diensten of zaken van verkopers leveranciers; c. brand; d. machine defect; e. staking; en voorts alle omstandigheden buiten schuld van verkoper, die levering of tijdige levering van zaken en/of diensten redelijkerwijs belemmeren.

Art .5 Aansprakelijkheid

5.1 Verkoper is tegenover de koper aansprakelijk voor schade, welke in oorzakelijk verband staat met de kwaliteit van de gekochte goederen, optredende tijdens de houdbaarheidstermijn van de geleverde koffie of thee, of in geval van levering van ander soortige goederen, voor zover die schade is ontstaan als een typisch en voorzienbaar gevolg van een aan Santas Koffie toe te rekenen tekortkoming of van een onrechtmatige daad. Verkoper neemt geen verantwoordelijkheid voor schade aan machines door gebruik van de geleverde koffie, om welke reden dan ook.

5.2 Verkoper is niet aansprakelijk, ook niet op grond van garantie, voor schade die het gevolg is van: a. verkeerde opslag en/of behandeling van de geleverde zaken door koper; b. ondeskundig en/of verkeerd gebruik van de geleverde zaken door koper of andere gebruikers; c. verwaarlozing van het onderhoud van de geleverde zaken door koper of andere gebruikers; d. reparaties, veranderingen of vervangingen die zijn verricht door andere dan door verkoper daartoe gemachtigde personen, tenzij verkoper daarin vooraf uitdrukkelijk heeft toegestemd; e. het onoordeelkundig, dan wel niet overeenkomstig de door verkoper verstrekte voorschriften installeren van de zaken.

5.3 Behoudens in geval van grove schuld of opzet is Santas Koffie niet aansprakelijk voor de schade ontstaan aan de eigendommen van de koper of van derden welke in aanraking zijn gekomen met de verkochte goederen.

5.4 Adviezen van Santas Koffie omtrent toepassing van goederen zijn vrijblijvend en leiden slechts in geval van grove schuld of opzet tot aansprakelijkheid van Santas Koffie.

5.5 Indien verkoper ondanks het bovenstaande aansprakelijk is voor (de gevolgen van) het niet, niet tijdig of niet juist leveren van zaken en/of diensten, is hij slechts gehouden tot vergoeding van de schade die het directe gevolg is van zijn tekortkoming, terwijl het bedrag van deze vergoeding nimmer hoger kan zijn dan het bedrag waarvoor verkoper een dergelijk evenement bij zijn bedrijfsaansprakelijkheidsassuradeur heeft gedekt. Verkoper is in ieder geval niet verplicht tot vergoeding van gevolgschade, daaronder begrepen onder andere bedrijfs- en vervolgschade, indirecte schade en schade wegens gederfde winst.

5.6 Verkopers verplichting tot schadevergoeding kan de factuurwaarde van de geleverde zaken/en of diensten nimmer te boven gaan

Art. 6 Betaling

6.1 Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum.

6.2 Mocht betaling niet uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum hebben plaatsgevonden, dan verkeert de koper van rechtswegen in uitdrukkelijk verzuim, derhalve zonder dat een en ander ingebrekestelling vereist zal zijn. De totale vordering van Santas Koffie is in zodanig geval terstond opeisbaar.

6.3 Bij non-betaling op de vervaldag komen eventueel op de factuur aangeduide kortingen, c.q. overeengekomen kortingen te vervallen en is de koper, zonder nadere ingebrekestelling, de dan geldende rente aan de verkoper verschuldigd, met ingang van de vervaldag. waarbij een gedeelte van de maand als een hele maand geldt. Tevens komen ten laste van de koper alle kosten, zoals incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door koper van zijn verplichtingen jegens verkoper. Voorts is verkoper gerechtigd bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling bij volgende aflevering(en) contante betaling van de koper te vorderen. Verkoper is gerechtigd, indien vordering op apparatuur niet is voldaan, om deze, zonder tussenkomst van de rechterlijke macht, direct op te eisen en op te halen. De verkoper zal de dan geldende restwaarde bepalen en aan koper doorberekenen.

6.4 In geval koper in staat van faillissement wordt verklaard, hem surseance van betaling wordt verleend, tot liquidatie van zijn zaak overgaat en verder indien beslag op diens goederen of een gedeelte daarvan wordt gelegd, is Santas Koffie terstond gerechtigd ongeacht enig getroffen regeling, dan wel al of niet verstreken betalingstermijn de goederen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Santas Koffie op vergoeding van schaden gederfde winst, interest en eventueel ontstane incassokosten.

6.5 Santas Koffie blijft eigenaar van de door haar verkochte en geleverde goederen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan, met inbegrip van eventueel ontstane intresten en kosten.

Art. 7 Reclames en retourzendingen

7.1 De koper is verplicht direct na levering de goederen te controleren op manco's, gebreken en dergelijke. Het recht op reclame van de koper vervalt indien deze niet op kortste termijn, doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering, schriftelijk aan Santas Koffie zijn gemeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de geleverde zaken en/of diensten te hebben geaccepteerd en goedgekeurd.

7.2 Manco's, gebreken en dergelijke die bij controle, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven niet geconstateerd konden worden, dienen, op straffe van verval, schriftelijk aan verkoper te worden gemeld eveneens op de kortste termijn doch uiterlijk binnen 8 dagen nadat deze in redelijkheid geconstateerd konden worden.

7.3 Reclames kunnen nimmer in behandeling worden genomen, indien de goederen geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, verkocht of verbruikt.

7.4 Indien de reclame gegrond is zal Santas Koffie te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde goederen hetzij herstelwerkzaamheden verrichten. Tot verdere schadevergoeding van indirecte schade is Santas Koffie niet verplicht.

7.5 De koper heeft nimmer het recht om de in ontvangstnamen van gekochte goederen te weigeren of om deze retour te zenden zonder de uitdrukkelijke akkoordbevinding hieromtrent van Santas Koffie.

Art. 8 Garantie

Door Santas Koffie verkochte koffie of thee wordt qua kwaliteit en smaak gegarandeerd gedurende de periode tot aan de verpakking aangeduide houdbaarheidsdatum. In het geval een dergelijk datum ontbreekt geldt deze garantie gedurende een periode van ten hoogste zes maanden na afleveringsdatum. Voor ander soort goederen strekt de garantie nooit verder dan de fabrieksgarantie. Op apparatuur geeft Santas Koffie gedurende 1 jaar na aflevering garantie op elektronische en mechanische onderdelen, tenzij de fabrieksgarantie hierop afwijkt. Op gebruikte elektronisch apparatuur en/of mechanische onderdelen wordt geen garantie gegeven, tenzij anders is afgesproken. De aansprakelijkheid uit hoofde van deze garantie beperkt zich tot de kostenloze levering van de te repareren onderdelen. Niet onder deze garantie vallen de kosten van (deze) montage, arbeidsloon en autokosten. Deze kosten worden dan ook altijd in rekening gebracht. Schade aan machines door kalk en / of slecht onderhoud valt niet onder de garantie.

Art. 9 Annulering

Indien de koper de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft Santas Koffie het recht volledig vergoeding te vorderen van alle kosten, schade en intresten waaronder ook winstderving.

Art. 10 Statiegeldregeling

Voor artikelen van Santas Koffie waarop een statiegeldregeling van toepassing is geldt dat het onderhavige statiegeld van fust aan de afnemer wordt gerestitueerd mits de staat van het fust gelijk is aan de staat waarin het fust aan de afnemer is geleverd, en het fust retour is gekomen bij een nieuwe levering van koffie. Moet leeg fust los worden opgehaald dan zijn daarvoor ophaalkosten verschuldigd ook al moet de chauffeur bij een klant naast het pand waar de blikken moeten worden opgehaald. Santas koffie blijft ten allertijden eigenaar van de blikken en kratten de klant betaald / ontvangt alleen het statiegeld.

Art. 11 Geschillen en toepasselijkheid

Op alle overeenkomsten, waarop deze geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen worden behandeld door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Zwolle of door een competente rechtbank in een andere plaats van verkopers keuze.

________________

Santas Koffie B.V. | Benjamin Franklinstraat 501, 3029 AC, Rotterdam, Nederland | IBAN Rabobank: NL26RABO0105387371 | BIC Rabobank: RABONL2U |          BTW nr: NL814495904B02 | KvK nr: 05078261.01 | Skal nummer: 22236 |  Telefoon: 010-4258529 | E-mail: info@santaskoffie.nl |                                Website: www.santaskoffie.nl